O PRZEDSZKOLU   REKRUTACJA DZIECI    O MARII MONTESSORI    OCZAMI MONTESSORKA   POMOCE    INTEGRACJA    GALERIA   KONTAKT
 
kliknij na baner, aby poznać szczegóły

 

Regulamin konkursu  pod nazwą Wystawa „Zdrowa woda”   

§ 1  Zasady ogólne 

1. Konkurs Wystawa „Zdrowa Woda” (dalej: Konkurs) zorganizowany jest dla położonych na terenie całej Polski przedszkoli będących uczestnikiem 8. edycji programu „Mamo, Tato, wolę wodę!” (dalej: Program).  2. Uczestnikiem programu „Mamo, tato, wolę wodę!” może być przedszkole publiczne i niepubliczne położone na terenie całej Polski. Uczestnikami nie mogą być podmioty prowadzące wyłącznie inne formy wychowania przedszkolnego. 3. Organizatorem Konkursu jest Laboratorium Komunikacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-614), przy ul. J. A. Święcickiego 14, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000319489, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł i Numerze Identyfikacji Podatkowej 118-197-23-15 (dalej: Organizator). 4. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej: Regulamin), regulaminem Programu (dalej: Regulamin Programu) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  5. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci na korzyści zdrowotne wynikające z picia wody przez zaangażowanie ich w przygotowanie prac plastycznych na ten temat. 6. Konkurs rozpoczyna się dnia 7 marca 2016 roku o godz. 00:01 i kończy się z dniem 2 czerwca 2016 roku o godz. 12.00. 7. Fundatorem Nagród w konkursie jest Żywiec Zdrój S.A. z siedzibą w Cięcinie.  8. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną. 9. Dla pojęć niezdefiniowanych w Regulaminie przyjmuje się znaczenie nadane im w Regulaminie Programu. 

§ 2  Warunki udziału w Konkursie 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest przeprowadzenie przynajmniej jednych zajęć edukacyjnych na podstawie scenariuszy przekazanych w zestawach edukacyjnych lub udostępnionych na profilu przedszkola w serwisie www.wolewode.pl (dalej  Serwis) uczestnikom Programu oraz wykonanie prac plastycznych i zorganizowanie wystawy udostępnionej dla rodziców i dzieci.

2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przygotowanie raportu (dalej: Raport) zawierającego:  a) od 2 do 24 zdjęć z zajęć (maksymalnie 2 zdjęcia z realizacji jednego scenariusza), b) liczbę i nazwę wykorzystanych scenariuszy,  c) liczbę dzieci uczestniczących w zajęciach, d) termin realizacji zajęć, e) zdjęcia zorganizowanej wystawy (min. 5, max. 8 szt.). 3. Raport należy udostępnić w Serwisie w pliku możliwym do uruchomienia w formatach .ppt, .doc, .docx lub .pdf, w rozmiarze nie większym niż 32 mb, w układzie graficznym umożliwiającym jego wydruk na maksymalnie 5 stronach w rozmiarze A4.  4. Aby wziąć udział w Konkursie niezbędna jest akceptacja Regulaminu, przy czym załączenie przez dyrektora lub koordynatora Raportu na profilu przedszkola oznacza akceptację warunków Regulaminu.  

§ 3 Zadanie konkursowe 

1. Zadaniem uczestników Konkursu jest przygotowanie prac plastycznych wykonanych dowolną metodą i techniką, obrazujących pozytywny wpływ wody na organizm człowieka oraz zorganizowanie wystawy pt. „Zdrowa woda” z przygotowanych przez dzieci prac na terenie przedszkola oraz udostępnienie jej rodzicom i dzieciom przez okres 5 dni. Wystawę (dalej: Praca) należy udokumentować w Raporcie. 2. Każdy uczestnik Konkursu (przedszkole) może przedstawić jedną Pracę. 3. Prace plastyczne powinny być wykonane wspólnie przez dzieci uczęszczające do przedszkola – uczestnika Konkursu, bez udziału innych osób. 4. Zdjęcia prac plastycznych oraz ich wystawy  należy zamieścić w Raporcie w sposób umożliwiający dokonanie jej oceny przez Komisję Konkursową. Oryginały prac plastycznych składające się na Pracę należy przesłać na adres Traffica Sp.j. ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa z dopiskiem: Konkurs Wystawa „Zdrowa woda” do dnia 2 czerwca 2016 r. (liczy się data stempla pocztowego). Brak dopisku unieważnia zgłoszenie.  5. Uczestnicy, którzy nie prześlą oryginałów prac plastycznych, nie wezmą udziału w Konkursie. 6. Wszelkie treści umieszczone w Raporcie, nie mogą naruszać praw autorskich ani innych praw osób trzecich, a także obrażać ani deprecjonować innych przedszkoli

lub ich działalności. Uczestnik Konkursu zapewnia zgodność treści z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. 7. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie przez Organizatora w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z wszelkich materiałów zamieszczonych przez siebie w Raporcie na następujących polach eksploatacji: utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką; wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach, niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby nakładów, wydań oraz egzemplarzy, obejmuje to także prawo do częściowego lub całkowitego przedruku (przed i po produkcji), a także do powielania w inny sposób, wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie; wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, publiczne wykonanie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych oraz korzystanie w tym samym zakresie z ich opracowań i na przenoszenie tych uprawnień na osoby trzecie. Korzystanie obejmuje również wykorzystanie dla celów reklamowych i promocyjnych Żywiec Zdrój S.A. Uczestnik konkursu udziela również Organizatorowi zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw do materiałów umieszczonych w Raporcie. Ponadto Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby wszelkie materiały zamieszczone w Raporcie były wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawane stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp. 8. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie dzieci biorących udział w zajęciach edukacyjnych lub przygotowaniu Pracy oraz korzystanie z ich dóbr osobistych, w szczególności nazwiska i wizerunku, we wszelkich materiałach związanych z Programem, na formularzu udostępnionym przez Organizatora w Serwisie (w sekcji materiały do pobrania), w zakresie tam określonym. Komplet formularzy zawierających zgody, uczestnik Konkursu zobowiązany jest okazać na żądanie Organizatora. Brak wszystkich niezbędnych zgód skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika Konkursu.

9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę na udział w Konkursie Koordynatora i Wychowawców biorących udział w zajęciach edukacyjnych lub przygotowaniu Pracy oraz korzystanie z ich dóbr osobistych, w szczególności nazwiska i wizerunku, we wszelkich materiałach związanych z Programem, na formularzu udostępnionym przez Organizatora w Serwisie, w zakresie tam określonym. Komplet formularzy zawierających zgody, uczestnik Konkursu zobowiązany jest okazać na żądanie Organizatora. Brak wszystkich niezbędnych zgód skutkować będzie dyskwalifikacją uczestnika Konkursu. 10. Organizator jest uprawniony do usunięcia treści naruszających prawa autorskie lub inne prawa osób trzecich, a także wszelkie treści naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wolność słowa i dobre obyczaje. 

§ 4 Wyłonienie zwycięzców Konkursu. Komisja Konkursowa 

1. Realizacja zadań konkursowych oceniana będzie przez komisję powołaną przez Organizatora (zwaną dalej „Komisją Konkursową”). 2. Spośród Uczestników Konkursu Komisja Konkursowa wyłoni 50 zwycięzców Konkursu (dalej: Laureaci). 3. W skład Komisji Konkursowej wejdą wskazani przez Organizatora przedstawiciele Organizatora oraz fundatora nagród. 4. Komisja Konkursowa liczyć będzie do 3 członków. 5. Komisja Konkursowa może ustalić sposób działania w formie uchwalanego samodzielnie regulaminu. 6. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców w dwuetapowej selekcji.  7. W pierwszym etapie selekcji zostanie wyłonionych 100 Prac. Przy ocenie Prac w pierwszym etapie Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę: a) poprawność Raportu, b) realizację minimum 1 scenariusza, c) walory artystyczne. 8. W drugim etapie Komisja Konkursowa dokona oceny Prac według poniższych kryteriów i przyznanych punktów: a) stopień celności wyrażenia tematu Pracy (maksymalnie 10 punktów), b) walory artystyczne Pracy (maksymalnie 10 punktów), c) innowacyjność Pracy (maksymalnie 3 punkty), d) zaangażowanie społeczności przedszkolnej (maksymalnie 4 punkty), e) liczbę zrealizowanych scenariuszy bloku „Ja i znaczenie wody dla mnie” oraz „Poznaję świat wokół mnie” (maksymalnie 6 punktów), f) liczbę zrealizowanych scenariuszy z bloku „Dbam o siebie i najbliższe otoczenie” oraz „Wiem wszystko o wodzie” (maksymalnie 6 punktów).

9. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Serwisie do dnia 27 czerwca 2016 roku. Uczestnicy Konkursu zostaną również powiadomieni o wynikach Konkursu pocztą elektroniczną lub telefonicznie. 10.  Z prac Komisji Konkursowej sporządzony zostanie protokół, który zostanie podpisany przez biorących udział w posiedzeniu członków Komisji Konkursowej. 11.  Nagrodami dla każdego z Laureatów jest tablica edukacyjna Programu i trzy nakładki. 12.  Ponadto każdy z Laureatów Konkursu otrzyma dyplom. 13.  Czterem Koordynatorom Programu wyznaczonym przez Uczestników Konkursu, których Prace zostaną najwyżej ocenione przez Komisję Konkursową przyznane zostaną nagrody w postaci tabletu Samsung Galaxy Tab 3 Lite VE 7.0 8GB 3G czarny (T116)  14.  Jeśli Laureatem zostanie osoba fizyczna lub spółka osobowa, Organizator przyzna dodatkową nagrodę pieniężną w kwocie odpowiadającej wysokości podatku obciążającego zdobywcę tej nagrody (ubruttowienie), tj. równowartość 11,11% wartości nagrody, przeznaczoną na zapłatę podatku dochodowego od osób fizycznych. Przed wydaniem takich nagród Organizator pobierze od zdobywcy nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z przepisami prawa. Pobór podatku zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku z nagrodą dodatkową, o której mowa powyżej. 

§ 5 Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu można zgłaszać do Organizatora na piśmie listem poleconym, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenie wyników Konkursu (liczy się data stempla pocztowego). Reklamacje zgłaszane po terminie nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia na adres siedziby Organizatora. 3. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o rozpatrzonej reklamacji listem poleconym w terminie 7 dni od dnia jej rozpatrzenia. 

§ 6  Postanowienia końcowe 

1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zgłoszenie jest wolne od wad prawnych oraz że zgłoszenie nie narusza żadnych praw osób trzecich.

2. Uczestnik Konkursu nie ma prawa przekazywania praw i obowiązków wynikających z Regulaminu oraz uczestnictwa w Konkursie, w tym prawa do Nagrody na rzecz innych osób trzecich czy podmiotów.  3. Uczestnik Konkursu zwalnia Organizatora oraz Żywiec Zdrój S.A. z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich powstałych wskutek niezgodności oświadczeń złożonych przez Uczestnika Konkursu. W przypadku zaspokojenia przez Organizatora lub Żywiec Zdrój S.A. takich roszczeń Uczestnik Konkursu zwróci Organizatorowi lub Żywiec Zdrój S.A. kwotę pokrytych roszczeń i wszelkie wydatki z tym związane, w tym pośrednie i bezpośrednie, w tym koszty obsługi prawnej, koszty postępowania sądowego, arbitrażowego itd. 4. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się, iż w przypadku roszczeń osób trzecich, w szczególności z tytułu praw autorskich oraz praw zależnych do materiałów zamieszczonych w Raporcie, roszczeń z tytułu nieuczciwej konkurencji lub roszczeń cywilnoprawnych – uczestnik Konkursu zwolni niezwłocznie Organizatora z odpowiedzialności, w szczególności przystąpi do ewentualnego sporu jako interwenient uboczny, w sytuacjach wskazanych przez przepisy prawa – zwolni Organizatora z procesu lub/i wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto, że zaspokoi wszelkie roszczenia, a w razie zasądzenia od Organizatora regresowo zwróci Organizatorowi całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej. 5. Następujące zachowania Uczestnika Konkursu lub osób działających w imieniu Uczestnika Konkursu skutkować będą wykluczeniem Uczestnika Konkursu z Konkursu oraz pozbawieniem do prawa do nagrody: a) naruszenie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, b) podanie nieprawdziwych informacji o realizacji zadań wyznaczanych przez Organizatora w Raporcie,  c) podanie nieprawdziwych informacji o Pracy zgłoszonej w Konkursie, d) nieuzyskanie wszelkich zgód wymaganych zgodnie z Regulaminem. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie, a także za prawidłowość, prawdziwość danych podanych przez Uczestnika Konkursu. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.  8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne leżące po stronie Uczestników Konkursu, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z działaniem dostawców usług internetowych, telefonicznych (faxu) oraz Poczty Polskiej, z których korzysta Uczestnik Konkursu.  

Warszawa, 01 marca 2016 r.